Terug naar nieuwsoverzicht
14 december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Poort 43 geeft met ingang van deze maand iedere twee maanden een nieuwsbrief uit. Deze wordt verspreid aan diverse belanghebbenden. Wij plaatsen de nieuwsbrief ook integraal op onze eigen website. Hieronder de eerste editie.

Nieuwsbrief december 2022

Verschillende huurders hebben zich verenigd voor het gezamenlijk bieden van een totaalconcept en een verantwoord beheer van het terrein. We hebben een roerige periode achter de rug. Na de opstart van de biovergister hebben we veel klachten gekre gen. Deze gingen met name over geur- en geluidsoverlast die de vergister, maar ook andere activiteiten op ons terrein, veroorzaakten. We hebben ons de klachten aangetrokken en hard gewerkt om de situatie te verbeteren. Een van de punten van verbetering is de communicatie naar u als bewoners. Deze nieuwsbrief is hier een eerste uiting van. Er is veel te vertellen over wat er op Poort43 allemaal gebeurt. We zullen u de komende tijd daar via (tweemaandelijkse) nieuwsbrieven van op de hoogte houden maar ook andere vormen zoeken om elkaar te ontmoeten. Zo willen wij op 1 april 2023 de Open Dag organiseren die eerder door de coronacirsis neit door kon gaan. 

MELDINGEN VAN OVERLAST
Afgelopen periode

Eén van de onderdelen die we regelmatig terug zullen Iaten komen in de nieuwsbrief is het verloop van de meldingen van overlast. In deze eerste nieuwsbrief kijken we terug op de periode vanaf dat de mestvergister is gestart. Tot dat moment was het aantal klachten beperkt (17 in 2019).Hiermee willen we ook latenzien wat de positieve effecten zijn van de verbeteringen die we in de bedrijfsvoering hebben toegepast.

 202020212022 (t/m 31 okt.)
Geur293956138
Geluid2810347
Overig3314727
Totaal 3541206212

 

Ten opzichte van 2021 Iaten de cijfers van 2022 een forse reductie zien. Een flink aantal maatregelen in combinatie met een strakke monitoring hebben hiervoor gezorgd. Geziende aard van de activiteiten en dat deze in de openlucht plaatsvinden zullen er meldingen blijven plaatsvinden. Het is onze ambitie om het aantal op een laag niveau te houden. 

EEN MELDING VAN OVERLAST, EN WAT DAN?
Via de milieuklachtencentrale van de provincie kunt u een melding doen van overlast. Ook via onze website kunnen omwonenden die overlast ervaren dit melden. Hier staat eenklachtenformulier en is ook een telefoonnummer te vinden. Alle meldingen die binnenkomen worden gecontroleerd. Er wordt gekeken naar de windrichting om na te gaan of de ervaren overlast vanuit Poort43 is gekomen, of dat er een andere bron moet zijn geweest. Vervolgens wordt er bij alle bedrijven op het terrein navraag gedaan of er iets in de bedrijfsvoering aan de hand is geweest wat de stank of het geluid heeft veroorzaakt. Waar mogelijk nemen de bedrijven hier maatregelen op. Dat kan op het moment zelf zijn als bijvoorbeeld de weersomstandigheden daarom vragen, of structureel als met aanpassingen overlast voorkomen kan worden. Een aantal voorbeelden hiervan vindt u onder de kop verbeteringen bedrijfsvoering.

VERBETERINGEN BEDRIJFSVOERING
Na “klachtenjaar” 2021 zijn we aan de slag gegaan om een flink aantal verbeterpunten op te pakken in de bedrijfsvoering om overlast te voorkomen. Omdat we de nieuwsbriefeen beetje overzichtelijk willen houden hebben we voor nu de Top-4-maatregelen geselecteerd en zullen we in de komende nieuwsbrieven weer andere verbeteringenbehandelen.

Bij de opstart van de mestvergister zorgde het affakkelen van gas voor overlast.Door de processen beter in te richten en de grondstofstromen beter aan te Iaten sluiten op het productieproces, is dit alleen in uitzonderingsgevallen nog nodig. Ook het beperken van geuroverlast is een continue aandachtpunt bij het verbeteren van de processen. Verder heeft er bij de vergister een wisseling van exploitant plaatsgevonden.

Alle machines die nog niet voldeden aan de geluidsnormen zijn nu voorzien van isolatie waardoor ze nu wel voldoen aan de geluidsnormen. De provincie heeft hier inmiddels een controle op uitgevoerd en in orde bevonden.

De grondstof bermgras wordt voorlopig niet meer gebruikt voor vergisting vanwege een discussie over de kwaliteit ervan; het bermgras is teveel verontreinigd en schoonmaken kennelijk te kostbaar.

We hebben gewerkt aan het verminderen van de overlast van het gepiep van achteruitrijdende voertuigen. Deze piep is wettelijk verplicht, maar konden de frequentie ervan wijzigen waardoor het geluid minder ver draagt.

WORK IN PROGRESS
Vanuit de continue monitoring volgt dat we blijven werken aan verbeteringen. Het Iijkt erop dat 1 klachtenpiek kan worden gekoppeld 
aan herkenbare metingen vanuit de e-noses: Er lijkt een relatie met een van de mestzakken. Op deze mestzak is inmiddels (extra) afzuiging aangebracht en aangesloten op de centrale afzuiging waardoor aanzienlijke reductie heeft plaatsgevonden. Er wordt ook nog verder onderzoek gedaan naar het materiaal van het doek, dat is namelijk van een andere fabrikant dan 3 overige mestzakken. Oplossing zou mogelijk kunnen zijn om de mestzak te vervangen.

E NOSES
Sinds begin van het jaar zijn er in samenwerking met de provincie zogenaamde een groot aantal e-noses (elektronische neuzen) geplaatst op ons terrein. Deze zijn geplaatst bij de processen welke geur kunnen veroorzaken. Er staat ook een e- nose in de nabijheid van de Biesputten. Iedere geur heeft een eigen DNA en door deze te vergelijken met de enose in de nabijheid van de woonwijk kan gericht gezocht worden naar de oorzaak. Het is geen 100% waterdicht systeem maar het is een goede 
ondersteuning welke sneller inzicht verschaft. De e-nose zegt niets over het al dan niet voldoen aan normen.

TOEKOMST
Zoals u waarschijnlijk weet hebben we in een eerdere fase de suggestie gedaan om de huidige activiteiten op Poort43 (deels) te beëindigen en een gedeelte van het terrein een logistieke functie te geven. Het huidige terrein is op dit moment maar voor ca 50% ingevuld en wordt nu al als belastend ervaren voor de omgeving. 

We voeren we een breed (breder dan logistiek alleen) onderzoek uit naar mogelijke alternatieve invullingen en de mogelijke effecten er kunnen zijn op de omgeving. Het is ons bekend dat er zorgen zijn over toename van verkeer a.g.v. een logistiek centrum; dat wordt serieus meegenomen bij dit onderzoek. We gaan over de toekomst van het terrein uiteraard ook met u in gesprek. Blijft u vooral deze nieuwsbrief volgen voor meer informatie.

VERKEER
De stromen die behandeld worden op Poort43 kennen over het algemeen een lokaal karakter. Dit betekent dat ze vooral afkomstig of bestemd zijn voor (agrarische) adressen in de buurt (ca 30 km rondom Sterksel). Het zijn producten met een lage prijs per ton en kunnen daardoor ook niet veel transportkosten dragen.
Poort 43 instrueert de chauffeurs om de kern van Sterksel zoveel mogelijk te mijden maar heeft daar (buiten de eigen auto’s van de huurders) geen feitelijke zeggenschap over. Op basis van de ons bekende vrachtbrieven registreren we de routes van de transporten.

Aantal vrachtwagenbewegingen

 2022*per dag 
 2065988** 
Via A2 (Maarheeze)153926575%
Via Sterksel52672325%

(*9 maanden)
(**1260 vergund)

We zijn ons ervan bewust dat de beleving van het verkeer een blijvend punt van aandacht is. Naast de boven genoemde aantallen gaat het bijvoorbeeld ook over ervaren rijgedrag. Als u aan ons een kenteken doorgeeft van een chauffeur die onverantwoordelijk rijgedrag vertoont, zullen we deze aanspreken.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen, opmerkingen of overige zaken, verwijzen we u naar ons e-mailadres: info@poort43.nl

SAVE THE DATE - ZATERDAG - 1 APRIL 2023 - OPEN DAG