Terug naar nieuwsoverzicht
02 februari 2021

Voortgang vergister en verwerking restproduct

Voortgang vergister en verwerking restproduct

Vanaf 22 december jl.levert Blue Sphere gas op het openbare netwerk. De vergisters produceren echter nog niet voldoende om vol continue te kunnen leveren.
Men zit nu op ongeveer 1 derde van de beoogde hoeveelheid (ca 1000 m3 per uur).
De productie van biogas in de vergisters wordt langzaam opgevoerd door elke week een beetje meer voedsel (mest en coproducten) toe te voegen.
De verwachting is dat we medio maart op volle productie zitten van 3000 m3 per uur.
 
Aan het eind van het proces, nadat het gas uit de grondstoffen is gehaald, ontstaat het zogenaamde digestaat. Vorige week is dat eerste uitgewerkte digestaat uit de vergisters gekomen. Dat digestaat is volledig gehygiëniseerd in de laatste stap van het vergistingsproces. Door verhitting gedurende een bepaalde periode ontstaat als het ware pasteurisatie.
Hierbij worden alle nog aanwezige bacteriën gedood en is het product volledig export waardig. Dit is een door de NVWA gecertificeerd proces en wordt door hen ook gecontroleerd.
 
Het digestaat dat vrijkomt na de vergisting wordt door Orgamex, een andere huurder op de locatie verwerkt en afgevoerd binnen de wettelijke kaders.
In een gesloten hal, wordt het digestaat allereerst gescheiden in een dikke fractie en een dunne fractie.
De dikke fractie gaat naar het buitenland (Frankrijk/Duitsland), en wordt als bodemverbeteraar toegepast op de akkers. De dunne fractie wordt vooralsnog ingezet als bemesting op akkers op dezelfde manier als de dikke fractie. Binnen enkele maanden zal de dunne fractie verder ontleed worden middels een omgekeerde osmose, waardoor we enkel nog loosbaar water over houden en een kalirijke vloeibare meststof.
 
De dunne fractie wordt opgeslagen in zogeheten mestzakken. Dit zijn zakken van ca 4000 m3 groot die ingebed liggen tussen wallen van grond. Deze zakken zijn vorig jaar nog gekeurd volgens de huidige wetgeving.


“Calamiteit”
 
Afgelopen zondagmorgen hadden we desondanks toch een “calamiteit” in één van de zakken.
Om voor ons op dit moment nog onduidelijke redenen is de zak waar de opslag van het dunne digestaat in zit aan de zijkant/bovenzijde gescheurd.
 
Over ongeveer een oppervlakte van +/- 5000 m2 is de waterige vloeistof weggelopen.
Aangezien de scheur aan de bovenzijde zat (en de zak ingebed ligt tussen grote grondwallen) is het grootste gedeelte van de inhoud gelukkig in de zak gebleven.
Het water wat wel uitgestroomd is, is binnen de grenzen van het vergistingsterrein gebleven.
Het terrein is gelukkig voor een groot deel voorzien van vloeistofdichte bestrating maar een deel  echter (nog) niet.
 
Het zogenaamde “ongewone voorval” is door de vergunninghouder gemeld aan het bevoegd gezag en er zijn in samenwerking met de huurder en overige bewoners direct maatregelen getroffen om de gevolgen te beperken. Met inzet van kranen, pompen, zuigauto’s, loaders en de nodige grondwerkers is zondag nagenoeg alles weer opgeschoond en het rest- en absorptiemateriaal opgeslagen in en op de daarvoor aanwezige voorzieningen.
 
Gisteren en vandaag is alles nagelopen in detail en geïnspecteerd en is de mestzak in kwestie gerepareerd. Het ongewone voorval zal de komende tijd nog verder worden geanalyseerd om oorzaak te achterhalen en herhaling hiervan te voorkomen.