Terug naar nieuwsoverzicht
26 augustus 2019

Vragen en antwoorden in het kader van de komst van de vergister

Van IVN ontvingen wij een aantal vragen in het kader van de komst van de vergister.
Hieronder vindt u de beantwoording.

Vragen en antwoorden in het kader van de komst van de vergister

Algemeen 

1) Wie is er als eindverantwoordelijke aansprakelijk voor alles wat er eventueel mis kan gaan met de mestvergister op het terrein van Poort 43 in Sterksel? 

De vergunninghouder (Chijnsgoed Parkmanagement BV) draagt ervoor zorg dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. 

2) Wie controleert dat deze eindverantwoordelijke voldoende en afdoende maatregelen getroffen heeft om te voorkomen dat er ergens iets mis kan gaan met deze mestvergister? Met andere woorden: is deze mestvergister “safe by design” zoals omschreven in de Kamerbrief IENW/BSK-2018/104754: “Beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid op weg naar een schone, gezonde en veilige leefomgeving”? 

Provincie Noord Brabant is bevoegd gezag en heeft onder andere als taak toezicht te houden op de naleving van de milieuwetgeving. Zij heeft dit gemandateerd aan de ODZOB. Daarnaast zijn er ook nog andere partijen bevoegd om toezicht te houden, zoals het waterschap, ILenT en NVWA. 

3) Wie waarborgt dat er voldoende deskundigheid, capaciteit en prioriteit gereserveerd is voor controle als bedoeld onder punt 2 hierboven en ook voor adequate handhaving bij gebleken tekortschieten op dit punt? 

Provincie Noord Brabant als opdrachtgever van de ODZOB 

4) Wordt er voor essentiële aspecten rond veiligheid en volksgezondheid een kritische ondergrens vastgesteld, waarbij de activiteiten van en/of rond de mestvergister onmiddellijk stilgelegd worden, indien die ondergrens overschreden wordt? 

Installatie moet voldoen aan wettelijke normen en BBT. Voor inbedrijfstelling wordt een calamiteitenplan opgesteld. 

5) Blue Sphere heeft burgers uitgenodigd om te komen kijken op een al operationele vestiging van Blue Sphere. Wat is de dichts bijzijnde Blue Sphere vergister die we kunnen bezoeken? 

Italië 

6) In hoeverre is de afstand tussen woningen en vergisters van Blue Sphere op andere locaties te vergelijken met de situatie van Poort43? Op de foto’s in de presentatie van 25 juni was onduidelijk hoe de situatie op locaties in Italië en de VS is. 

Volgens opgave van Bluesphere is dit vergelijkbaar 

7) Bedraagt de overheidssubsidie voor bouw van de vergister 152 miljoen euro, zoals in 2017 in het ED stond, of 127 miljoen euro, zoals in juni 2019 in het stond? 

De subsidies zijn niet voor de bouw van de vergister. De vergister wordt voor eigen rekening en risico gebouwd door Bluesphere en wordt middels de inbreng van eigen vermogen door Helios en een banklening door Bank Nederlandse Gemeente gefinancierd. De subsidies worden pas toegekend op basis van de geproduceerde m3 gas om het verschil in kosten van productie en marktprijs te compenseren 

8) Hoeveel energie wordt er opgewekt wanneer de installatie volledig in bedrijf is? Gasproductie capaciteit: 2 923 Nm3 per uur (24 million Nm3 per annum) biomethaan. Hoeveel joule energie is dat en hoe verhoudt zich dat tot de energie die verbruikt wordt om het bedrijfsproces gaande te houden? 

Van Bluesphere begrepen wij dat als je de energie input als % van de output zou willen zien, je ca 25-30 % zou moeten hanteren. 

9) Hoe verlaat het opgewekte gas het terrein? Per leiding of per vrachtwagen? Waar wordt het gas gezuiverd voordat het in het aardgasnet gaat? 

Het gas wordt aangesloten op een hoge druk leidingnet. Het gas wordt binnen de inrichting gezuiverd 

10) Na vergisting blijft er restmateriaal achter in de tanks. Wat gebeurt daarmee? 

Het digistaat wordt gezuiverd. Het schone water wordt geloosd dan wel wellicht in de toekomst verkocht. Droge fractie wordt afgevoerd 

Verkeersbewegingen naar en van Poort43 

1) Hoeveel vrachtwagenbewegingen zullen er per uur zijn? 

Wij tellen niet per uur maar per dag. Op de locatie zijn 630 * 2 = 1260 vrachtwagenbewegingen per dag vergund voor het geheel. De vergister verwerkt maximaal 260.000 ton. Uitgaande van een vrachtauto van 30 ton zijn dit 8666 vrachten per jaar oftewel 28 vrachtwagens per dag (6 dagen in de week) Overigens is ca 20% afkomstig van materiaal wat zich al op het terrein bevindt (gras) 

2) In de opstartfase zouden er 59 vrachtwagenbewegingen per dag zijn, zo stond in het ED. Hoeveel zijn dat er wanneer de volle capaciteit van de vergister wordt bereikt? 

3) 

Zie vraag 1 

4) Op welke tijden mag er gereden worden: 24/7, wel/ niet in het weekend? In een oude tabel (zie bijlage) wordt 300 dagen per jaar genoemd. Omdat de tabel fouten en onduidelijkheden bevat, waar het IVN Heeze-Leende al eerder op wees, stellen we deze vragen. 

6 dagen in de week minus wat zon- en feestdagen kom je op 300. Op zondag wordt niet aangevoerd. 

5) Is de aansluiting op de A2 tijdig gereed? Tijdig wil zeggen: zodra de vergister in bedrijf is. 

Om de nieuwe weg van ‘Samen mee naar de A2’ aan te kunnen leggen, moet het bestemmingsplan aangepast worden. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Op dit moment worden de ingediende zienswijzen beantwoord. De planning is dat dit bestemmingsplan in januari 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad van Cranendonck aangeboden wordt. Als zij het bestemmingsplan vaststelt en er wordt geen beroep ingesteld, dan kan de nieuwe weg tijdig klaar zijn. Als er wel beroep ingesteld wordt, is er een reële kans dat de nieuwe weg nog niet klaar is bij inbedrijfstelling van de vergister. 

Aanvoer van te vergisten materiaal 

1) Van Asten aan de Kerkedijk wil varkensmest via een pijpleiding naar Blue Sphere pompen. Wordt in een overeenkomst vastgelegd hoeveel dit is en hoeveel is dit dan? 

Er is een overeenkomst tussen Bluesphere en van Asten over 20.000m3 

2) Mag Van Asten ook mest van andere locaties die deel uitmaken van zijn bedrijf via dezelfde pijp naar Blue Sphere afvoeren? 

Bluesphere heeft geen restricties aan de herkomst van het materiaal van Van Asten gesteld. Van Asten mag echter geen mest van derden innemen op de Kerkedijk. 

3) Mag Van Asten mest van derden via zijn eigen bedrijf door de pijplijn naar Blue Sphere sturen? 

Zie antwoord op vraag 2. 

4) Er zou meer koemest de vergister in gaan dan varkensmest, werd 25 juni verteld. Dat is opmerkelijk want juist varkenshouders kunnen mest veelal niet op eigen grond kwijt en zijn dus afhankelijker van afvoermogelijkheden dan melkveehouders. Waarom wordt er dan toch vooral koemest aangevoerd? 

Deze opmerking kunnen wij niet plaatsen. Er is zowel koemest als varkensmest vergund. Op dit moment lijkt varkensmest de meest aannemelijke input te zijn. 

5) De Ouden levert o.a. bermmaaisel voor de co-vergister. Welk bedrijf en op welke locatie haalt deze het zwerfafval en ander ongewenst materiaal daar uit? 

Den Ouden op Poort 43. Dat principe is niet anders dan nu. Het materiaal wordt nu in het composteringsproces ontdaan van ongewenst materiaal. In de toekomst zal Den Ouden dit doen ten behoeve van het vergistingsproces. 

6) Door welk bedrijf en op welke locatie wordt afval uit de voedingsindustrie en de detailhandel van verpakkingsmateriaal etc. ontdaan? 

Deze partij is op het moment van beantwoording nog niet gecontracteerd 

7) Worden er door Blue Sphere monsters genomen van alle stoffen die de co-vergister in gaan en door welke instantie worden die monsters steekproefsgewijs gecontroleerd? 

Ja. Ze worden zelf geanalyseerd en door externe laboratoria (nog te selecteren). 

Toezicht en emissies 

1) Houden er naast de Omgevingsdienst Brabant-ZO ook andere instanties toezicht op Blue Sphere? Is de NVWA hier ook bij betrokken? 

Odzob houdt toezicht op de verleende vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de algemene regels op grond van de Wet milieubeheer. Daarnaast zijn er de gebruikelijke instanties zoals waterschap, arbeidsinspectie etc. 

2) Staat het bedrijventerrein nog onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst? 

Ja. 

3) Welke emissies zijn maximaal toegestaan voor het mestvergistingsproces van Blue Sphere, inclusief de eraan gekoppelde voor- of nabehandeling en aanvoer, afvoer en eventuele opslag van grondstoffen, eindproducten en restproducten? 

Er zijn emissies vastgesteld voor het terrein als geheel. Deze zijn opgenomen in de vigerende vergunningen.
Wij willen graag concrete duidelijkheid over de maximale normen voor emissie van: 
- geluid 
- geur 
- broeikas- en andere gassen 
- fijnstof 
- micro-organismen die een mogelijk risico voor de volksgezondheid kunnen inhouden 

In de vergunningsaanvragen en de daarbij behorende beschikkingen zijn de concrete normen vastgelegd. 

4) Wij pleiten ervoor dat er voortdurende monitoring is van emissies en dat er controle met daadwerkelijke metingen ter plaatse geschiedt bij klachten van omwonenden. 

5) Welke mogelijkheden heeft het bevoegd gezag om verbeteringen af te kunnen dwingen bij overschrijding van een of meer van de gestelde emissieplafonds?

De provincie kan handhavend optreden door het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. Tevens kan het bevoegd gezag het Openbaar ministerie (OM) in kennis stellen van overtredingen waartegen het OM strafrechtelijk op kan treden. 

6) Welke preventieve maatregelen zijn er genomen om te waarborgen dat de deur van de ruimte waar vrachtwagens lossen altijd eerst gesloten wordt voordat met lossen wordt begonnen? 

Er wordt met pijp gelost die aangekoppeld wordt aan de vrachtwagen. 

Afvalwater 

1) Het afvalwater, dat niet schoon genoeg is om op het oppervlaktewater van bijvoorbeeld de Groote Aa te lozen, zal mogelijk verkocht worden aan akkerbouwers voor irrigatie-doeleinden. Wordt de kwaliteit van dit afvalwater gecontroleerd op mogelijke schadelijke stoffen voordat het de akkers op gaat? Dat is belangrijk omdat dit water uiteindelijk in ons grondwater en daarmee in sloten en beken terecht komt. 

Dit is thans nog niet aan de orde. Daar zullen alsdan normen en afspraken voor vastgesteld worden 

2) Hoeveel afvalwater wordt per dag geproduceerd wanneer de installatie volledig in bedrijf is? 

Dit zal ca 130-140.000m3 per jaar bedragen en is afhankelijk van eventuele terugvoer.

3) Mocht er meer water geproduceerd dan afgevoerd worden, hoe wordt dit dan opgeslagen? 

Dit kan tijdelijk worden opgeslagen in een van de aanwezige bassins.